29.5.2018 tietosuoja_markkinointirekisteri

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistönvälitys Pekka Lahtinen Oy
Ukonvaaja 2 A, 02130 Espoo
info@lahtinenlkv.fi
p. 020 735 3310
Y-tunnus: 2551365-4

REKISTERIN NIMI

Pekka Lahtinen LKV markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset, asiakaspalveluun sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Etu- ja sukunimi, sähköposti sekä mahdollisesti myös puhelinnumero ja postiosoite. Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus antaa lisätietoja esim. nykyisestä tai etsittävästä kodista tai muita suostumuksellaan antamia tietoja.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan rekisteröidyn suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä yhteydenottopyynnöistä, uutiskirjetilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista, asuntoesittelyistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Markkinointitarkoituksessa seuraamme uutiskirjeiden ja siihen sisältyvien linkkien avaamista sekä verkkokäyttäytymistä muutoinkin. Kotisivuiltamme keräämme myös IP-osoitteita markkinointitarkoitukseen (kts kohta ”evästeet ja muu tekninen seuranta”).

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE?

Henkilötietoihin on pääsy vain tarkasti rajatulla henkilöstöllä ja tämä varmistetaan rajatuilla käyttöoikeuksilla. Pääsy tietoihin edellyttää aina henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän vihreästä lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella.

Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

PROFILOINTI

Rekisteröitävälle tarjottavia tietosisältöjä, viestintää, palveluja tai etuja tai muuta markkinointiviestintää voidaan kohdentaa ja räätälöidä rekisteröityä kiinnostavaksi rekisteröidyn kiinnostuksen kohteiden mukaan.

EVÄSTEET JA MUU TEKNINEN SEURANTA

Seuraamme www.pekkalahtinenlkv.fi-verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite ja IP-osoitteesi. Me emme saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, emmekä näin pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää. Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu meidän verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Verkkosivustollamme on myös muita evästeitä. Postiviidakon-evästeiden avulla keräämme tietoa markkinointitarkoituksessa uutiskirjeiden toimivuudesta ja seuraamme uutiskirjeiden linkkien avaamista ja liikenteen generoitumista tämän kautta verkkosivustollemme. Tällä pyrimme kehittämään markkinointiamme uutiskirjeiden tilaajille miellyttävämpään suuntaan. Käytämme verkkosivustollamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat mm. Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN LAINMUKAISUUDEN?

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriimme talletetut tietosi tai saada tietää, ettei rekisterissä ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos haluat tarkastaa tietosi, lähetä tietosuojaselosteen alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen tätä koskeva pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai tule tekemään pyyntö henkilökohtaisesti.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot sinulle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on myös rekisteröitynä oikeus vaatia rekisterissä oleva, mutta käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi tai täydennettäväksi. Jos haluat tehdä vaatimuksen, sen voi lähettää tietosuojaselosteen alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmaise vaatimuksessa selkeästi oma nimesi, korjattavat tiedot ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä tiedon korjaamiseen tai vaatimuksen epäämiseen liittyen.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Sinulla on oikeus kieltää uutiskirjeiden lähettäminen sinulle. Voit tehdä pyynnön uutiskirjeen alareunassa olevan ”peruuta tilaus” -linkin kautta tai lähettämällä peruutusilmoituksen osoitteeseen info@lahtinenlkv.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

TIETOSUOJAN PÄIVITTÄMINEN

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Muokattu 18.5.2018